Басейни, спа център, пречиствателни станции, фонтани, химикали за басейни, уелнес

Waterline service

Български

Моля обновете версията на Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

SEO by LOTE

Бетонни станции

ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИЙ ИЗПЪЛНЕНИ ОТ ЖЕЛЕЗОБЕТОН

 

 

Проектираме и изграждаме моноблокови пречиствателни станции от железобетон, изпълнени по специфичен начин и по индивидуална технологична схема според особеностите и изискванията на Възложителя. Монтажа и автоматиката на оборудването се поемат от наши специалисти. Капацитета на пречиствателните моноблокови съоръжения варира от 300 е.ж. до неопределен в зависимост от специфичните особености на терена.

Механичната решетка служи за задържане на механични частици, съдържащи се в отпадъчната вода. Отделените отпадъци попадат в контейнер, поставен под решетката и се извозват периодично на депо.
В аерируемия пясъко-мазнино задържател се задържат пясък и изплували вещества, което в значителна степен подобрява работата на последващото биостъпало.
В биобасейна се осъществява пълно биологично пречистване на отпадъчните води. Подаването на кислород става посредством въздуходувките и мембранни дифузори за финомехурчеста аерация на дъното на биобасейна.
Отделянето на активната биомаса от пречистената вода се осъществява във вторичния утаител. Aктивната утайка се рециркулира на входа на биобасейна, а излишната активна утайка се подава в аеробния стабилизатор.

На изхода на пречистената вода е вградена камера /контактен резервоар/ за дезинфекция, която се извършва при необходимост в случай на епидемия по заповед на РИОКОЗ.
Отделената в пречиствателния процес излишна активна утайка се стабилизира в аеробен стабилизатор. Стабилизираната утайка не отделя миризми и вредности.
В силоза за утайки се съхранява и уплътнява стабилизираната утайка.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВОДАТА

Tаблица 1 : Показатели на замърсяване

Показател

Стойност

Мярка

БПК 5

300

mg / lt

ХПК

600

mg / lt

Неразтворени вещества

350

mg / lt

pH

6 – 9

 -

 

ПОКАЗАТЕЛИ НА ПРЕЧИСТЕНАТА ВОДА

Правилното проектиране е гаранция за качеството на пречистената вода. Отпадъчните води от населеното място ще се пречистят максимално, след което ще се заустят във водоприемник.

Taблица 2 : Показатели на пречистената вода

Показател

Стойност

Мярка

БПК5

<25

mg / lt

ХПК

<125

mg / lt

Неразтворени вещества

<35

mg / lt

Общ Азот

<15

mg / lt

Общ Фосфор

<2

mg / lt

pH

6 – 9

 -

 

Големи пречиствателни станции

Проектираме и изграждаме и големи пречиствателни станции по различни технологични решения според изискванията на Възложителя и специфичните особености на населеното място.