Басейни, спа център, пречиствателни станции, фонтани, химикали за басейни, уелнес

Waterline service

Български

Моля обновете версията на Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

SEO by LOTE

Метални пречиствателни станции

Пречиствателни станции от метал

 

Пречиствателните станции на фирма „Waterline Services Ltd.”са предназначени за приемане и дълбочинно пречистване на промишлени и комунално-битови отпадъчни води от населени места, хотелски и туристически комплекси. Предлагат се в много широк диапазон на производителност на съоръженията – от третиране на отпадни потоци от еднофамилни жилища до пречистване на отпадъчни води от многохилядни градове.

По-големите пречиствателните съоръжения, над 800 Е.Ж., са блочно-модулен тип. Представляват напълно комплектовани блок-линии, монтирани върху железобетонен фундамент. Сглобеното съоръжение се помещава в здание на два етажа – т.н. лека конструкция от метални плоскости и термо-панели, в което са монтирани всички необходими съоръжения и оборудване. Нашите пречиствателните станции са проектирани за работа при екстремни температурни разлики до минус 50ºС.

Пречиствателните станции се отличават със своята голяма компактност. Така например станция за 1000 Е.Ж. се разполага на площ от 75 м2, за 5000 Е.Ж. необходимата площ е 224 м2, а пречиствателна станция за 80 000 Е.Ж. може да бъде изпълнена на площ от само 4,5 дка.Компановъчното решение и технологичната схема обезпечават рационално използване на територията с възможност за перспективно разширение на пречиствателните съоръжения и поетапно строителство.

Нашата технологичната схема на пречистване използва най-съвременните методи за дълбочинно третиране на отпадъчните води, включващи механично, физико-химично и биологично пречистване и допречистване с отстраняване на биогенните елементи. Предвидена е и ултравиолетова инсталация за обеззаразяване на пречистените води, както и цех за механично обезводняване на отделените в пречиствателния процес утайки.

За механично пречистване на отпадъчните води се използва високоефективно самопочистващо се филтриращо устройство, което позволява от схемата да бъдат изключени пясъкозадържатели и първични утаители.
Във всички модификации на пречиствателните станции се предвижда усреднител на дебита и състава на отпадъчните води, което стабилизира работата на съоръженията за биологично пречистване и допречистване. Благодарение на наличието на усреднителя, в пречиствателните съоръжения могат да се третират отпадни води, постъпващи с коефициент на часова неравномерност до 2,5.

Биологичното пречистване на отпадъчните води се осъществява в биореактори. Използват се аеробни, аноксидни и анаеробни процеси за отстраняване на органичната замърсеност, нитрификация и денитрификация на амониевия азот и биологично отстраняване на фосфора. Разработена е и схема за химично отстраняване на фосфора. Химично или биологично отстраняване на фосфора се избира въз основа на технологичното решение за всеки отделен проект.

След пълното пречистване на отпадъчните води, те постъпват за допречистване в двустепенни филтри-биореактори, работещи с фиксирана биомаса върху синтетичен пълнеж. За фино допречистване се използва филтър с комбиниран пълнеж, състоящ се от синтетичен материал и от насипен въглен. Фино пречистената вода се обеззаразява на ултравиолетова инсталация.
Отделените в пречиствателния процес утайки са стабилизирани и се третират в цех за механично обезводняване, който в зависимост от дебита на отпадъчните води, респ. количеството на утайките, включва барабанен сгъстител и обезводняващ контейнер, оборудван със специални чували или друг вид обезводнително съоръжение, в зависимост от количествата на отделените утайки ( филтърпреса или декантер ).

Благодарение на приложената схема за пълно пречистване, допречистване и фино пречистване на отпадъчните води, пречистената вода на изхода на пречиствателните съоръжения е със следните характеристики:

Наименование

на параметъра

Мерна единица

Стойност

Пречистена вода

Изисквания към отпадъчните води след селищните ПСОВ съгласно Наредба № 6/2000 г.

1

БПК5

mg/dm3 O2

2

25

2

ХПК

mg/dm3 O2

20

125

3

Неразтворени вещества

mg/dm3

3

35

4

Общ азот

mg/dm3

10

15

5

Общ фосфор

mg/dm3

1

2

Изходните параметри на пречистената вода отговарят на нормите за заустване във водоприемници в чувствителни зони / реки, потоци, язовири, морета, рибовъдни стопанства и пр./
Освен изключително добрите изходни параметри на водата, нашите пречиствателни станции се характеризират и с много ниска себестойност на пречистената вода.
Например преките разходи за 1 м3 пречистена вода на пречиствателно съоръжение за 60 000 Е.Ж. са около 0,077 лв/м3.