Басейни, спа център, пречиствателни станции, фонтани, химикали за басейни, уелнес

Waterline service

Български

Моля обновете версията на Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

SEO by LOTE

Модулни станции от полипропилен

Модулни пречиствателни станции от полипропилен тип Биоконтейнер с капацитет от 50 до 1000 еквивалентни жители на модул

 

Предлагаме модулни пречиствателни станции от полипропилен, изпълнени по специфичен начин и по индивидуална схема според особеностите и изискванията на Възложителя. Предлаганите технологични решения позволяват бързото им разглобяване при нужда от преместване или увеличаване на капацитета им.

При изготвяне на съоръженията са взети под внимание следните принципи и решения:
- Съоръжението да удoвлетворява изискванията на законодателството относно заустването на пречистени отпадъчни води във водоприемниците;
- Съоръжението да е максимално компактно;
- Стойността на СМР и доставките да е минимална;
- Експлоатацията да бъде максимално опростена и да осигурява работата на съоръжението при нередовна поддръжка и наличие на часова неравномерност в състава и количеството на постъпващите води;

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВОДАТА

Tаблица 1 : Показатели на замърсяване

Показател

Стойност

Mярка

БПК 5

300

mg / lt

ХПК

600

mg / lt

Неразтворени вещества

350

mg / lt

pH

6 – 9

 -

 

ПОКАЗАТЕЛИ НА ПРЕЧИСТЕНАТА ВОДА

Правилното и индивидуално проектиране е гаранция за качеството на пречистената вода. Отпадъчните води ще се пречистят максимално след което ще се заустят във водоприемник

Taблица 2 : Показатели на пречистената вода

Показател

Стойност

Мярка

БПК5

<20

mg / lt

ХПК

<45

mg / lt

Неразтворени вещества

<30

mg / lt

Общ Азот

<15

mg / lt

Общ Фосфор

< 2

mg / lt

pH

6 – 9

 -

 

Съоръжението ( биоконтейнера), което се използва за пречистване на отпадъчните води е SBR (Sequence Batch Reactor) реактор.

Постъпилата в реактора вода с помощта на намиращите се тук микроорганизми и бактерии и с постоянно подаване на въздух, който е жизнено необходим за правилното протичане на процесите се пречиства като се получават като крайни продукти вода, нови микроорганизми, въглероден двуокис и стабилна биомаса. След завършване на процеса на аерация се преминава към следващата фаза на утаяване, която е с продължителност 2 часа. След изтичане времето за утаяване водата от горната част на реактора с помощта на помпа се подава на пясъчния филтър като предварително се хлорира (по предписание). Пясъчният филтър служи за допълнително избистряне и подобряване качеството на водата.

След изпомпване на пречистената вода цикъла на реактора се повтаря отначало. С течение на времето биомасата нараства количествено. Излишната утайка се припомпва в калоуплътнител ( полиетиленов, изцяло вкопан в земята). От там уплътнената утайка може да се отстрани с цистерна или да се подаде на филтърпреса за обезводняване.

Модел

Капацитет на ПСОВ
(
екв. ж.)

жители

Капацитет на ПСОВ

(m3/24 ч.)

Размери на модулния биореактор (БИОКОНТЕЙНЕР)

B (cm)

L (cm)

H (cm)

BIOTEK P/50

50

10

200

200

200

BIOTEK P/100

100

20

200

350

200

BIOTEK P/150

150

30

220

400

250

BIOTEK P/200

200

40

220

500

250

BIOTEK P/250

250

50

220

500

300

BIOTEK P/300

300

60

240

550

300

BIOTEK P/350

350

70

240

650

300

BIOTEK P/400

400

80

240

750

300

BIOTEK P/450

450

90

240

850

300

BIOTEK P/500

500

100

240

950

300

BIOTEK P/550

550

110

240

1050

300

BIOTEK P/600

600

120

240

1150

300

КАПАЦИТЕТА НА SBR БИОКОНТЕЙНЕРИТЕ Е ПРЕСМЕТНАТ ПРИ ОТПАДЪЧНА НОРМА 200 л./жител на денонощие